LTKY Pikametallimiehet club rules (in finnish only):

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja vastuu

1 §

Kerhon nimi on Pikametallimiehet ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kerhon virallinen kieli on suomi.

2 §

Kerhon toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää raskaan musiikin kuuntelua Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa sekä toimia raskaasta musiikista kiinnostuneiden Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden ja muiden raskaan musiikin harrastajien yhdyssiteenä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho
- järjestää jäsenilleen musiikinkuuntelutilaisuuksia
- tiedottaa jäsenilleen raskaan musiikin tapahtumista
- tekee yhteistilauksia äänitteistä, konserttilipuista ja muista musiikkiin liittyvästä materiaalista
- huolehtii paikallisista musiikkitarpeista järjestämällä yleisiä musiikkitilaisuuksia.

4 §

Pikametallimiehet on Lappeenrannan teknillisen ylioppilaskunnan alainen. Toiminnastaan ja taloudestaan kerho on vastuussa ylioppilaskunnan hallitukselle. Kerho jättää toiminnastaan tilikautensa loputtua toimintakertomuksen, jonka sisällöstä on tarkemmat määräykset sääntöjen kohdassa "Talous".

Kerhon jäsenet

5 §

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kannattajajäsenet.

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa LTKY:n jäsen.

Kerhon kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö. Kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kerhon kunniajäseneksi voi kerho kutsua henkilön, joka on ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee kerhon hallitus, mutta myös neljäsosan (1/4) jäsenistä tai 10 jäsentä käsittävällä ryhmällä on tähän oikeus. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee kerhon kokous.

Varsinaiset- tai kannattajajäsenet ovat velvolliset suorittamaan vuotuisen jäsen- tai kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden määrää kerhon syyskokous.

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai suullisesti sääntömääräisen kokouksen pöytäkirjaan. Kerhon kokous voi erottaa jäsenen, joka toimii vasten kerhon tarkoitusperiä tai rikkoo kerhon sääntöjä. Kerho voi katsoa jäsenen eronneeksi kerhosta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kaksi vuotta.

Talous

6 §

Kerhon toimikausi on yhtenäinen LTKY:n toimikauden kanssa

Toimintakertomus on toimitettava ylioppilaskunnan pääsihteerille kuukauden kuluessa toimintavuoden päättymisestä. Toimintakertomuksen tulee sisältää ainakin:
- taloudellisessa tilanteessa tapahtuneet muutokset
- kerhon toimihenkilöt
- kerhon jäsenmäärä
- kerhon toimintaansa saamat avustukset
- toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat.

Kerho saa harjoittaa vain sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Kerho ei voi hankkia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia ilman LTKY:n hallituksen lupaa.

Kerhon kokoukset

7 §

Kerhon varsinaisia kokouksia on tilinpäätöskokous kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja talousarviokokous 3 kuukautta ennen tilikauden alkua.

Tilinpäätöskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
- tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen LTKY:n edustajistolle.

Talousarviokokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
- mikäli kerhon jäsenmäärä on yli 10, valitaan kerholle hallitus
- tehdään LTKY:n edustajistolle esitys jäsenmaksun suuruudeksi
- esitys LTKY:n hallitukselle toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

8 §

Ylimääräinen kokous kokoontuu hallituksen kutsusta tai kun vähintään 10 varsinaista jäsentä tai neljäsosa (1/4) varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Käsiteltävä asia on esitettävä kirjallisesti hakemuksen liitteenä. Tällöin on hallituksen järjestettävä kokous neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

9 §

Kerhon kokouksista on ilmoittettava vähintään seitsämää (7) arkipäivää ennen kokousta kerhon ilmoitustaululla tai sen puuttuessa LTKY:n virallisella ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

10 §

Kokous on päätösvaltainen, kun kokoonkutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti ja läsnä on vähintään kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä tai neljäsosa (1/4) varsinaisista jäsenistä. äänioikeutetuista jäsenistä on paikalla.

Kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus, muilla läsnäolijoilla puhe- ja läsnäolooikeus.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

LTKY:n hallituksen jäsenillä tai hallituksen valtuuttamalla henkilöllä on tarvittaessa oikeus estää sellaisen päätöksen tekeminen, mikä vahingoittaa ylioppilaskunnan etua.

11 §

Kerhon kokouksen päätöksen peruttamiseen vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö hyväksytyistä äänistä.

Kerhon hallitus

12 §

Mikäli kerhon varsinaisten jäsenten määrä ylittää 10 henkilöä, tulee kerhon kokouksen viimeistään seuraavassa syyskokouksessa valita kerholle hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2..8 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä.

Hallituksen tehtävänä on:
- johtaa kerhon toimintaa
- valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset
- laatia toimintakertomus sekä huolehtia tilinpäätösaineiston toimittamisesta ylioppilaskunnan pääsihteerille.
- laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma
- edustaa kerhoa
- valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
- valita keskuudestaan ainakin sihteeri ja rahastonhoitaja
- pitää kerhon jäsenistä luetteloa.

Hallituksen tulee nauttia kerhon kokouksen luottamusta. Kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen tehtävästään. Samassa kokouksessa tulee valita uusi hallitus.

13 §

Kerhon puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tehtävä on:
- edustaa kerhoa, ellei hallitus tai kerhon kokous toisin päätä
- kutsua koolle kerhon ja kerhon hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta
- esitellä hallituksen päätökset kerhon kokoukselle, ellei hallitus toisin päätä.
- valvoa, että kerhon toiminta on sääntöjen mukaista
- hoitaa muut kerhon hallituksen hänelle osoittamat tehtävät.

14 §

Kerhon hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä, kuitenkin vähintään kolme (3) henkilöä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa arpa.

Erillisiä määräyksiä

15 §

Kerhon nimen kirjoittaa kerhon puheenjohtaja hallituksen tai kerhon kokouksen annettua tapauskohtainen valtuutus.

16 §

Kerhon kokousten pöytäkirjat ovat esillä kerhon omalla tai sen puuttuessa LTKY:n virallisella ilmoitustaululla viimeistään seitsämän (7) vuorokauden kuluttua kokouksesta ja ne ovat esillä neljäntoista (14) vuorokauden ajan. Pöytäkirja samoin kuin kokouskutsu on toimitettava myös ylioppilaskunnan pääsihteerille.

17 §

Kerhon toiminta katsotaan lakanneeksi, jollei kahteen toimikauteen ole ollut varsinaisia kokouksia, vaikka toimintaedellytykset ovat olleet olemassa. Kerho voidaan lakkauttaa myös kerhokokouksen päätöksellä. Tällöin päätös on tehtävä vähintään neljän viidesosan (4/5) äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä kerhokokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Lakkausesitys on ilmoitettava kokouskutsussa. Kerhon toiminnan loputtua tekee kerhon hallitus tilityksen kerhon varoista ja kalustosta.