This website requires javascript to run. Please enable it in browser settings.
PIKAMETALLIMIEHET RY: N SÄÄNNÖT
I Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja vastuu
1 § Yhdistyksen nimi on Pikametallimiehet ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
2 § Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää raskaan musiikin kuuntelua LUT-konsernissa, sekä toimia raskaasta musiikista kiinnostuneiden LUT-konsernin opiskelijoiden ja muiden raskaan musiikin harrastajien yhdyssiteenä. Yhdistys on voittoa tavoittelematon järjestö.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho
- järjestää jäsenilleen musiikinkuuntelutilaisuuksia
- tiedottaa jäsenilleen raskaan musiikin tapahtumista
- tekee yhteistilauksia äänitteistä, konserttilipuista ja muista musiikkiin liittyvästä materiaalista
- huolehtii paikallisista musiikkitarpeista järjestämällä yleisiä musiikkitilaisuuksia.
- Järjestää kimppakuljetuksia lähialueiden raskaan musiikin tapahtumiin, mikäli kysyntää on tarpeeksi.
II Yhdistyksen jäsenet
4 § Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kannattajajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa LUT-konsernin jäsen. Varsinaisen jäsenyyden voi hankkia maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille tai yhdistyksen hallituslaiselle, joka toimittaa maksun yhdistyksen kassaan.

Varsinaisia jäsenyyksiä on kaksi (2) erilaista:
- Vuoden jäsenyys, joka on voimassa yhden vuoden jäsenyyden maksupäivästä eteenpäin.
- Ikijäsenyys, joka on aina voimassa maksupäivästä alkaen.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö. Kannattajajäsenet hyväksyvät yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua henkilön, joka on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus, mutta myös neljäsosan (1/4) jäsenistä tai 10 jäsentä käsittävällä ryhmällä on tähän oikeus. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen kokous.

Varsinaiset- tai kannattajajäsenet ovat velvolliset suorittamaan vuotuisen jäsen- tai kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan yhdistykselle nimensä ja tiedon siitä onko jäsen LUT-konsernin jäsen. Halutessaan jäsen voi myös ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, jolloin jäsen saa oikeuden liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle.

Varsinaisella jäsenellä ja ikijäsenellä on läsnäolo- ja puhe- sekä äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
5 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai suullisesti kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vasten yhdistyksen tarkoitusperiä tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kaksi (2) vuotta.
6 § Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka:
- Laiminlyö velvoitteensa yhdistystä kohtaan tai
- Toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai
- On haitaksi yhdistyksen toiminnalle tai maineelle.

Ennen kuin erottamisasiassa tehdään päätös, jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta sääntöjen mukaisesti esitetä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan yhdistyksestä erotetuksi vasta, kun yhdistyksen kokous on erottamisen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja
III Talous
7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Toimintakertomuksen tulee sisältää ainakin:
- taloudellisessa tilanteessa tapahtuneet muutokset
- yhdistyksen toimihenkilöt
- yhdistyksen jäsenmäärä
- yhdistyksen toimintaansa saamat avustukset
- toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat.

Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
IV Yhdistyksen kokoukset
8 § Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemää (7) arkipäivää ennen kokousta:
- Ilmoittamalla siitä yhdistyksen nettisivuilla ja
- Ilmoittamalla siitä sähköpostilla kullekin yhdistyksen jäsenelle.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Ylimääräinen kokous kokoontuu hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Käsiteltävä asia on esitettävä kirjallisesti hakemuksen liitteenä. Tällöin on hallituksen järjestettävä kokous neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 21 päivää ennen kokousta.
9 § Kevätkokouksessa käsitellään ainakin
- Toimintakertomus
- Tilikertomus
- Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Syyskokouksessa käsitellään ainakin
- Yhdistyksen jäsenmaksut sekä kannatusjäsenmaksu seuraavaksi toimintavuodeksi
- Talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi
- Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
- Päätetään yhdistyksen hallituksen koko ja valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet
- Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
10 § Kokous on päätösvaltainen, kun kokoonkutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

Kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus, muilla läsnäolijoilla puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.
IV Yhdistyksen hallitus
11 § Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja loput hallituksen jäsenet. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen koko on puheenjohtaja ja 2-7 henkilöä.

Hallituksen tehtävänä on:
- Johtaa yhdistyksen toimintaa
- Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset
- Laatia toimintakertomus.
- Laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma
- Edustaa yhdistystä
- Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
- Valita keskuudestaan ainakin sihteeri ja rahastonhoitaja
- Pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa.

Hallituksen tulee nauttia yhdistyksen kokouksen luottamusta. Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen tehtävästään. Samassa kokouksessa tulee valita uusi hallitus.

Yhdistyksen hallituksen kokoukset kutsuvat koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yhdistyksen hallituksen kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ei ole paikalla tai on estynyt, johtaa puhetta yhdistyksen varapuheenjohtaja.
12 § Yhdistyksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tehtävä on:
- Edustaa yhdistystä, ellei hallitus tai yhdistyksen kokous toisin päätä
- Kutsua koolle yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta
- Esitellä hallituksen päätökset yhdistyksen kokoukselle, ellei hallitus toisin päätä.
- Valvoa, että yhdistyksen toiminta on sääntöjen mukaista
- Valvoa, että yhdistyksen toiminta on Suomen lakien mukaista
- Hoitaa muut yhdistyksen hallituksen hänelle osoittamat tehtävät
13 § Yhdistyksen hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä, kuitenkin vähintään kolme (3) henkilöä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa arpa.
V Erillisiä määräyksiä
14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hallituksen erikseen määräämä henkilö yksin.
15 § Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan Suomen lakeja ja asetuksia.
16 § Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja enintään kolme kuukautta. Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä
VI Yhdistyksen lakkauttaminen
17 § Yhdistys voi purkautua yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Tällöin päätös on tehtävä vähintään neljän viidesosan (4/5) äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Purkautumisesitys on ilmoitettava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkauduttaessa tekee yhdistyksen hallitus tilityksen yhdistyksen varoista ja kalustosta. Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen varat tulee siirtää joko Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston Ylioppilaskunnalle, toiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai sellaiselle säätiölle tai rahastolle, jonka tarkoituksena on tukea Lappeenranta University of Technology-korkeakoulujen opiskelijoita. Varojen on siirryttävä käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan, tai mikäli tämä on mahdotonta, Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston Ylioppilaskunnalle.